روش های نوین بازسازی

تاثیرات بازسازی و تعمیرات بر افزایش قیمت خانه | کیلیدمگ
  • – اجرا و مشاوره فنی در زمینه جوشکاری تعمیری و پوشش دهی قطعات صنعتی
  • – استفاده از روش های نوين جوشکاری و پوشش دهی نظیر جوشکاری لیزر، جوشکاری جرقه زنی
  • ظريف، جوشکاری قوسی کم حرارات و ساير روش ها در جهت رفع مشکالت صنع تی
  • – تدوين دانش فنی و نظارت بر انجام انواع روش های جوشکاری (شامل جوشکاری تیگ، می گ،
  • مقاومت ی، لیزر و پرتوالکترونی) و بريزينگ برای قطعات حساس با متريال های ويژه

پیمایش به بالا