ثبت سفارش

درباره ما

شرکت دانش بنیان جهان فناور پیشرو ايلیا با موضوع فعالی ت تعمیر و بازسازی، مهندسی معکوس وساخت قطعات حساس صنعتی با استفاده از فن آوری باال و ايجاد ارزش افزوده در راستای اهداف ونیازمند يهای آن کارفرمای محترم توانمند يهای خود را ارائه می دهد .اين شرکت از سال 1393 فعالیت خود را آغاز نمود و توانست با فعالیت بر اساس اصول دانش بنیانو ارائه خدمات نوظهور مبتنی بر صف اول دانش، موفق به اخذ عنوان دانش بنیان سطح دو در سال 99 گردد. شروع کار شرکت با تکمیل و ساخت يک عدد دستگاه جوش جرقه زنی ظريف بوده است که برای اولین بارتوانايی ارائه جوش های کم حرارت را برا ی انواع آلیاژها و فلزات فراهم نموده است. در ابتدا با ارائه توانايی خود برای تعمیر انواع چدن ها و فوالدهای پرآلیاژ به شرکت های فعال در حوزه تجه یزات دوار نیروگاهی وهمچنین صنايع ريلی ، خود را به عنوان تنها شرکت دا رنده اين توانايی به اثبات رساند و هم اکنون درخصوص تعمیر دامنه وس یع ی از آلیاژها و فلزات با شرکت ها ی فعال در حوزه صنايع نی روگاهی، نفت،پتروش یمی و راه آهن همکار ی تنگاتنگ دارد.با توجه به پشتوانه دانشی اي ن شرکت که در حال حاضر از فارغ التحصی الن برتر دانشگاه های کشور استفاده می نمايد، توسعه روش های تعمیر قطعات صنعتی همچنان در برنامه های شرکت جاری است وعالوه بر آن مهندسی معکوس و ساخت برخی قطعات حساس با آلیاژهای خاص نی ز در دستور کار قرار گرفته است. در اين زمینه نیز تاکنون چند قطعه استراتژيک مهندسی معکوس و تحويل مشت ريان شده است.

مأموریت

اساسی ترين مأموريت شرکت جهان فناور پیشرو ايلیا ارائه بهترين پیشنهادات و راه حل ها به مشتريان درجهت تعمیرات قطعات مختلف صنعتی مخصوصا قطعات جوش ناپذير با روش های نوين و کم حرارت وهمچنین مهندسی معکوس قطعات حساس صنعتی می باشد.


خدمات اصلی شرکت

شرکت مهندس ی جهان فنا ور پیشرو ايلیا ارائه کننده خدمات زير می باشد :
تعمیر و بازسازی
• اجرا و مشاوره فنی در زمینه جوشکاری تعمیری و پوشش دهی قطعات صنعتی
• استفاده از روش های نوين جوشکاری و پوشش دهی نظیر جوشکاری لیزر، جوشکاری جرقه زنی
ظريف، جوشکاری قوسی کم حرارات و ساير روش ها در جهت رفع مشکالت صنع تی
• تدوين دانش فنی و نظارت بر انجام انواع روش های جوشکاری )شامل جوشکاری تیگ، می گ،
مقاومت ی، لیزر و پرتوالکترونی ( و بريزينگ برای قطعات حساس با متريال های ويژه
مهندسی معکوس
• اسکن سه بعدی و مدلینگ قطعات حساس
• تهیه ن قشه های فنی
• تدوين دانش فنی تمامی قطعات حساس )انواع توربی ن و کمپرسور( شامل مشخصات مواد،
فرايندهای عملیات حرارتی، بازرس ی، ريخته گری، جوشکاری، بري زينگ و پوشش دهی
ساخت
• مجموعه قطعات ثابت و دوار ريخته گر ی و ماش ینکاری دق ی ق
• روتور و قطعات ثابت و دوار توربین گاز صنعتی و توربین بخار
• محفظه احتراق و مجموع ه قطعات ناحیه داغ
• مجموعه روتور و قطعات ثابت و دوار کمپرسورهای سانتريفیوژ و اسکرو
• مجموعه روتور و قطعات ثابت و دوار پمپ و ماش ینهای فرآي ند ی
• انواع ياتاقان های دواليه و سه اليه کمپرسور و توربین
• انواع لبیرن سل ها و تیپ شوهای توربین و کمپرسور

لیست نفرا ت شاغل در شرکت

لیست تجهیز ات:

پیمایش به بالا