جوشکاری لیزر
در این روش “چوشکاری لیزر” روکش های مختلف توسط ذوب پودر بوسیله پرتو لیزر دیودی ایجاد می شوند.

مزایای این روش عبارتند از:

1. ذوب بسیار کم زیرلایه
2. حرارت ورودی بسیار پایین
3. اعوجاج و تنش پسماند بسیار کم
4. منطقه متاثر از حرارت بسیار کوچک
Email: info@iliaweld.ir ,  iliaweldinfo@gmail.com
تلفن ثابت: 02146805592  همراه: 09129594589  ،  09102341017
پیمایش به بالا