لگو شرکت جهان فناور پیشرو ایلیا

شرکت دانش بنیان

جهان فناور پیشرو ایلیا

روش های جوشکاری سرد و کم حرارت

روش های جوشکاری مرسوم مانندSMAW،GTAW، GMAWوSAW

روشهای پاشش حرارتی مانند متال اسپری و HVOF

روش های آبکاری مانند کروم سخت

روش های تعمیر و بازسازی قطعات شامل طیف وسیعی از روش های مرسوم و نوین مانند؛ جوشکاری های قوسی، جوشکاری سرد و کم حرارت، روش های ٱبکاری و پاششی حرارتی است.

 هدف از بازسازی و تعمیر قطعات چیست؛

بازگرداندن قطعه کارکرده و ٱسیب دیده به شرایط کاری و صرفه جویی در هزینه و وقت و جلوگیری از توقف در عملکرد مجموعه های صنعتی است. به طور متداول در صورتی که هزینه بازسازی تا شصت درصد از کل ارزش قطعه باشد، اقدام به بازسازی به صرفه است. با اینحال در بعضی موارد به دلیل زمانبر بودن ساخت قطعه جدید و هزینه های مربوط به عدم کارکرد تجهیز به علت تامین قطعه، حتی با هزینه های بالاتر نیز بازسازی به صرفه خواهد بود.

انواع روش های تعمیر و بازسازی قطعات حساس صنعتی عبارتند از:

1.روش های جوشکاری مرسوم مانند SMAW، GTAW، GMAW و SAW،

2.روش های جوشکاری سرد و کم حرارت،

3.روش های پاشش حرارتی مانند متال اسپری HVOF 

4.روش های آبکاری مانند کروم سخت. شرکت دانش بنیان جهان فناور پیشرو ایلیا خدماتی مانند؛ تدوین دانش فنی، اجرا و مشاور فنی در زمینه جوشکاری تعمیری و پوشش دهی قطعات صنعتی را با استفاده از روش های نوین جوشکاری ( سرد، جرقه زنی ظریف، قوسی کم حرارت، لیزر ) و سایر روش ها در جهت رفع نیاز صنایع محتلف ارایه می نماید.

پیمایش به بالا