پروژه های انجام شده

تعمیر قطعات و سرسیلندرهای چدنی

تعمیر زیرسایز رفتگی و ترک های پره های ناحیه داغ توربین

تعمیر زیرسایز رفتگی ژورنال انواع شفت ها

تعمیر خطای ماشینکاری و خوردگی های انواع قالب

تعمیر پوسته های انواع کمپرسور، توربین و گیربکس

تعمیر ایمپلر های انواع کمپرسور

تعمیر پایین رفتگی سیل های نازک انواع قطعات توربینی

تعمیر زیرسایز رفتگی شفت کمپرسور